WORKshop Coffee & Space

February 1, 2018 Wheregugo 0

ในวันที่ต้องการไอเดีย และพลังในการสร้างสรรค์งาน ผมชอบปลีกวิเวกไปนั่งทำงานข้างนอก ซึ่งที่ที่ผมเลือกไปนั่งทำงานอันดับต้นๆ ก็คือ workshop coffee & […]